Copyright US MediaAUTEURSRECHT-WAARSCHUWING

Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal,
(handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom van of in licentie bij U S Media
en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op personen of rechtspersonen,
die toegang krijgen tot de sites van U S Media.

De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciëel privé-gebruik.
Het is de gebruiker/bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen,
door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden,
zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van U S Media.

Het gebruik en / of enigerlei publiceren van ons beeld- en/of tekstmateriaal, bijv. op sites van derden
(privé, instelling of zakelijk), anders dan met vooraf verleende uitdrukkelijke schriftelijke toestemming,
wordt beschouwd als aankoop van een product.

Dientengevolge wordt degene, die hiervan gebruik maakt, door U S Media gefactureerd à € 75,00 exclusief BTW per foto / tekst.
Indien overname van auteursrechtelijk beschemd materiaal niet binnen 24 uur na publikatie
aan U S Media gemeld wordt, worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
Hieraan gaat geen waarschuwing vooraf !
Indien de webmaster en/of degene, die verantwoordelijk is voor wederrechtelijke publikatie van bovenstaand materiaal
niet direct te achterhalen is, wordt de factuur toegezonden aan de webhost, bij wie die site ondergebracht is.
Het verschuldigde bedrag wordt bij ingebreke blijven van betaling vermeerderd
met de wettelijke rente, alsmede mede- en buitengerechtelijke kosten.

In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.
Dit kan gemakkelijk oplopen tot vele duizenden Euro's.